《Corporate Governance Asia》2011年度亚洲卓越企业表扬大奖

  • 获奖单位:
  • 获奖项目或荣誉:《Corporate Governance Asia》2011年度亚洲卓越企业表扬大奖
  • 获奖等级:秒速赛车开奖网公司最佳投资者关系奖
  • 评奖机构:《Corporate Governance Asia》